Wegens vakantie zijn wij gesloten van 22 juli t/m 4 augustus

DE NOOD BV
Arnesteinweg 38
4338PD Middelburg
(+31)0118-65 75 85
[email protected]

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Er geldt een garantietermijn van minimaal 30 jaar, mits goed onderhouden door ons of een door ons erkend installatie- cq. onderhoudsbedrijf;
 • Een Certificaat van Echtheid, waaruit blijkt dat de lantaarn daadwerkelijk door ons is vervaardigd, behoort tot de mogelijkheden;
 • De armaturen kunnen individueel genummerd worden

Verder zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Metaalunie. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de MetaalUnie, zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Rotterdam. Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar van deze voorwaarden toe. Download hier de consumentenvoorwaarden.

Garantievoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene garantievoorwaarden zijn in plaats van artikel 14 van de Metaalunievoorwaarden op de overeenkomst van toepassing. De overige artikelen van de Metaalunievoorwaarden zijn naast deze Algemene Garantievoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 Inhoud garantie

 1. DE NOOD BV garandeert dat de lantaarns vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste opdrachtgever van een nieuw product. De garantie is niet overdraagbaar.
 3. Na het verstrijken van een garantietermijn kan opdrachtnemer op geen enkele wijze meer worden aangesproken voor tekortkomingen in de prestatie. Het bepaalde in deze garantieverklaring is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook

Artikel 3 Termijnen

 1. Genoemde garantieperiodes gaan in op de dag van levering van de producten (datum zoals staat vermeld op onze factuur of vrachtbrief).
 2. Wij staan voor de volle 100% achter onze producten. Om die reden geven wij op de koperen lantaarns (uit het standaard assortiment) van DE NOOD een garantie op constructie- en/of materiaalfouten van 30 jaar.
 3. Op gietijzeren masten en gietijzeren en smeedijzeren muurarmen en geven we een garantie van 10 jaar op constructie en materiaalfouten, mits er vanaf de buitenzijde geen schade aan is aangebracht en het schilderadvies opgevolgd wordt.
 4. Voor lakwerk/coating van zowel de koperen lantaarn, de gietijzeren masten en gietijzeren en smeedijzeren muurarmen geldt een aflopende garantie van 4 jaar, mits goed onderhouden door de opdrachtgever. Met betrekking tot lakwerk/coating is de garantie slechts van toepassing indien tenminste 3% van het totale gecoate/gelakte oppervlak per aangeleverd object of onderdeel daarvan gebreken vertoont en deze met het blote oog van een afstand van tenminste 1 meter kunnen worden waargenomen. Op het lakwerk is een afbouwende vergoeding op basis van gebruiksjaren van toepassing volgens onderstaand schema.
  0-1 jaar: 100%
  1-2 jaar: 75%
  2-3 jaar: 50%
  3-4 jaar: 25%
  >4 jaar: 0%
 5. Voor lichtunits ingebouwd in DE NOOD armaturen geldt een garantieperiode van 5 jaar.
 6. Er wordt geen garantie gegeven op plaatsing, montage en installatie van masten, lantaarns van DE NOOD en/of producten van partnerbedrijven, omdat deze werkzaamheden niet door DE NOOD BV worden uitgevoerd.

Artikel 4 Uitsluitingen

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken veroorzaakt door:

 1. Onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 2. Niet, of niet volgens het voorgeschreven advies, uitgevoerd onderhoud;
 3. Niet op vakkundige wijze door opdrachtgever of door derden verrichte installatie, reparaties en/of wijzigingen;
 4. Onjuiste montage, of het niet overeenstemmen met de technische specificatie van na levering gemonteerde onderdelen;
 5. Foutieve installatie;
 6. Kortsluiting, tenzij deze het gevolg is van een constructie- of materiaal gebrek;
 7. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak, polycarbonaat beglazing of koper;
 8. Derden (aanrijschade, vandalisme, maaimachines, etc.);
 9. Terreinaanpassingen die plaatsvinden nadat de masten al geplaatst zijn;
 10. Calamiteiten zoals explosies, brand, natuurrampen etc.
 11. Geen garantie wordt gegeven op producten die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 5 Bijkomende kosten

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door DE NOOD is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van DE NOOD worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
 2. Eventuele kosten van (de-) montage zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Kosten van transport/verzending van de lantaarn en/of onderdelen of producten van en naar DE NOOD komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Indienen en afhandeling van een claim

 1. De opdrachtgever dient een gebrek/defect, op straffe van verval van alle rechten, binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk te melden bij DE NOOD.
 2. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de lantaarn of het betreffende onderdeel of product – ter inspectie – bij DE NOOD, schriftelijk te worden ingediend. Gelijktijdig dienen (een kopie van) het bewijs van aankoop en/of (een kopie van) de vrachtbrief of (een kopie van) het certificaat van echtheid meegestuurd te worden.
 3. De opdrachtgever dient te allen tijde DE NOOD de gelegenheid te bieden een gebrek te herstellen of een reparatie uit te laten voeren. DE NOOD bepaalt in dat geval zelf de wijze en het tijdstip van de uitvoering. Bestond de overeenkomst (mede) uit het bewerken van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient de opdrachtgever zelf voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
 4. DE NOOD kan er ook voor kiezen om de opdrachtgever voor een evenredig deel te crediteren.
 5. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, of daarvoor zekerheden heeft gesteld.